Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: SCOPE

Elke festivaldeelnemer (hierna “festivalganger”) verklaart deze voorwaarden – alsook de bijzondere voorwaarden, vermeld op www.duckfest.be te hebben ontvangen en ermee akkoord te gaan alvorens de aankoop van zijn ticket af te ronden.

ARTIKEL 2: TICKETS

Enkel e-tickets met barcode gekocht op www.duckfest.be via onze officiële ticketprovider en partnertickets geven toegang tot het festival. Het ticket (fysiek of e-ticket) geeft in geen geval toegang tot een vaste/gereserveerde plaats op het festival.

Het ticket (fysiek of e-ticket) dient bij de ingang van het festival te worden omgewisseld voor een polsbandje.

Het ticket (fysiek of e-ticket) en de waarde aan cashless tegoed worden in geen geval vervangen of terugbetaald. Het resterende bedrag van het cashless tegoed wordt integraal overgemaakt aan het Kinder Kansen Fonds.

Elke vervalsing van tickets (fysiek of e-ticket) of polsbandjes zal worden vervolgd.

Deze organisatie zet zich in voor alcohol- en drugspreventie. Hiervoor doen we beroep op het advies van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD).

Kinderen zijn meer dan welkom op het festival. Sterker nog: kinderen met geboortejaar 2012 of later krijgen, mits begeleiding van een superviserende volwassene, gratis toegang.

Elk ticket heeft een unieke barcode die slechts één keer geldig is. Een ticket geeft alleen toegang aan de persoon wiens naam op het ticket vermeld staat. De persoon die de aankoop heeft gedaan is verantwoordelijk voor het gebruik van het ticket. Koop nooit een ticket van een onbekende, de organisatie geeft geen garantie over de geldigheid van het ticket in geval van doorverkoop. Elk ticket is onderworpen aan de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.duckfest.be. In geval van overtreding van deze voorwaarden, wordt het ticket ongeldig verklaard. Het ticket is in geen geval terugbetaalbaar. De koper moet op verzoek steeds een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Elk ticket is enkel geldig voor het evenement, datum en uur vermeld op het ticket. Rotary Gistel vzw wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of misbruik van een ticket. Enkel in geval van annulering of uitstel van het evenement waartoe uw ticket toegang verleent, kan u uw ticket omruilen voor een gelijkwaardig ticket voor een evenement georganiseerd door Rotary Gistel vzw. Bij annulering of uitstel van een evenement kunnen de specifieke voordelen en voorwaarden van uw ticket verschillen. Het is ten strengste verboden om foto’s te nemen, te filmen of geluidsopnames te maken tijdens de optredens met professionele apparatuur.

ARTIKEL 3: VERBODEN VOORWERPEN
VERBODEN VOORWERPEN OM MEE TE NEMEN NAAR HET CONCERTTERREIN
 • alle soorten voedsel
 • alcohol, plastic flessen (water, melk, …), glazen flessen of andere glazen recipiënten
 • metalen kratten (blikken), kartons (tetra pak), metalen blikken, vaatjes, waterzakken (CamelBak), koelers
 • spuitbussen
 • ongeoorloofde middelen. Het is ten strengste verboden drugs te gebruiken of te verkopen op het festival. Elke overtreding kan leiden tot uitsluiting van het festival
 • wapens, scherpe voorwerpen (zelfs nep), puntige paraplu’s
 • vuurwerk, bengaals vuur, barbecues, …
 • kampeermateriaal (tenten, kachels, …)
 • grote tassen en te grote rugzakken
 • opnameapparatuur (behalve voor smartphones), luidsprekers, megafoons, selfie-sticks, laserpointers
 • markers, verfbommen
 • de verspreiding van flyers, folders, reclameposters (behalve met toestemming)
 • affiches over culturele evenementen mogen ALLEEN aan de daarvoor bestemde hekken worden opgehangen
 • dieren (met uitzondering van geleidehonden)
 • drones

Alles wat door de organisatie als gevaarlijk wordt beschouwd.

(*) Deze lijst kan te allen tijde door de organisatie worden aangepast of aangevuld.

Elke niet-toegelaten verkoop is formeel verboden. Alle in beslag genomen goederen worden ter plaatse vernietigd.

ALGEMEEN

Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of aangeboden aan personen jonger dan 16 jaar.

Drugsbeleid = nultolerantie. Deze organisatie hanteert een zero tolerance beleid ten aanzien van drugs! Het is ten strengste verboden om drugs te gebruiken of te verkopen op het festivalterrein. Elke overtreding kan leiden tot uitsluiting van het festival.

Het dealen van drugs is verboden en zal leiden tot uitzetting en politieoptreden.

U heeft de mogelijkheid om uw drugs in recipiënten te deponeren aan de ingang van het festival, zonder enige gerechtelijke stappen.

ARTIKEL 4: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen kan de organisatie een fouillering uitvoeren aan de ingang van het festival.

Iedere festivalganger die zich niet aan deze formaliteit houdt, zal de toegang tot het festival worden ontzegd.

De festivalganger volgt te allen tijde de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op. Indien een festivalganger verdacht gedrag waarneemt, wordt hij aangeraden het beveiligingspersoneel op het festival hiervan op de hoogte te brengen.

De organisatie heeft het recht de toegang tot het festival te ontzeggen indien bepaald gedrag gevaarlijk wordt geacht voor de veiligheid van de festivalbezoekers.

EHBO is ook aanwezig op het festival.

ARTIKEL 5: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN

Het is verboden voor de festivalganger om iets te verkopen.

De verkoop van voedsel, drank, souvenirs, T-shirts of andere zaken is voorbehouden aan erkende verkopers (fysiek of moreel).

ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld – zelfs niet in geval van overmacht

 • voor schade aan goederen of personen.

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld – zelfs niet in geval van overmacht

 • voor de gehele of gedeeltelijke annulering van het evenement.

De organisatie kan in geen geval verplicht worden een vergoeding of compensatie van welke aard ook aan een festivalganger of een derde aan te bieden.

ARTIKEL 7: BEELDRECHTEN

Door deel te nemen aan het festival, staat de festivalganger de beeldrechten van op het festival gemaakte beelden af aan de organisatie. In het geval er beeldmateriaal van de festivalganger op het festival wordt gemaakt, of de beelden via de communicatiekanalen van het festival (print of digitaal) worden verspreid, ziet de festivalganger af van elk verhaal tegen de organisatie.

ARTIKEL 8: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Indien de organisatie besluit een of meer clausules van deze voorwaarden niet af te dwingen, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden.

In geval van nietigheid van één of meer clausules van deze voorwaarden, blijven de andere clausules onaangetast.

ARTIKEL 9: BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar Duck Fest zijn maatschappelijke zetel heeft bevoegd.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

ARTIKEL 10: PRIVACY POLICY

Rotary Gistel vzw respecteert en volgt de GDPR-richtlijnen.
Er zullen geen gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden anders dan de communicatie over onze evenementen.
Er zullen geen gegevens worden verkocht/verhuurd aan derden.